alternative to shopify

Shopify vs Woocommerce vs Magento 2