best ecommerce platform

Shopify vs Woocommerce vs Magento 2