magento shopify

Shopify vs Woocommerce vs Magento 2