shopify vs magento

Shopify vs Woocommerce vs Magento 2