shopify to magento

Shopify vs Woocommerce vs Magento 2